1- QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del tractament de les seves dades personals i el titular de la pàgina web www.grouprenerbio.com és GROUPRENERVIO (en endavant, l’Empresa), amb domicili situat al  C/ Creueta, núm. 9, 08787 –  La Pobla de Claramunt, Barcelona amb CIF B65272486.

     
+ 34 93 808 61 52
   privacidad@grouprenerbio.com
privacidad@grouprenerbio.com

2- AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A GROUPRENERVIO tractarem la informació que ens faciliti a fi i efecte de respondre a la sol·licitud d’informació que ens faci arribar, per facilitar-li informació sobre els nostres serveis o productes, per gestionar internament i externament els serveis o comandes que ens realitzi, com també per donar compliment a les obligacions legals que es derivin de les activitats esmentades.

De la mateixa manera, les dades recollides durant la seva navegació es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia del web, com també per atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre estadístic de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics o per aplicar mesures encaminades a millorar la seguretat del web.

En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

3- QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment exprés en facilitar-nos-les per sol·licitar informació, o bé l’execució del contracte que es genera quan en sol·licita qualsevol dels nostres serveis o productes. La legitimació per al tractament de les dades personals dels proveïdors es fonamenta en la relació contractual que es genera quan contractem amb ells. La legitimació per al tractament de les dades dels nostres treballadors es fonamenta en la relació laboral que ens uneix.

Currículums

Li comuniquem que d’acord amb allò establert a la normativa de protecció de dades personals, en cas que enviï per qualsevol mitjà el seu CV a GROUPRENERVIO, aquest s’emmagatzemarà i tractarà amb la finalitat de participar en els processos de selecció que dugui a terme l’Empresa.  La base que legitima el nostre tractament és el seu consentiment, expressat en enviar-nos voluntàriament el seu CV.

De la mateixa manera, l’informem que les seves dades personals s’eliminaran i no en conservarem cap còpia en cas que el seu perfil no encaixi amb cap de les posicions ofertes per l’Empresa. En cas que el seu perfil pugui ser potencialment interessant per a l’Empresa el seu CV es conservarà durant un termini màxim d’un any per a processos futurs de selecció. Passat aquest termini sense que sigui convocat per a cap procés, les seves dades personals seran esborrades i no en conservarem cap còpia.

4- TERMINI DE CONSERVACIÓ. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per gestionar la informació que ens sol·liciti, com també per gestionar les comandes de producte que ens realitzi o els serveis que ens contracti, o per al compliment de qualsevol contracte que es generi entre GROUPRENERVIO i tercers.

Un cop les dades hagin complert les necessitats per a les quals van ser recollides, les esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les seves dades més temps en cas que això sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-les durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats legals que es generin.

5- A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Dins de la nostra organització, les seves dades personals seran tractades pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per complir amb les finalitats indicades anteriorment, podran ser tractades, en determinats casos, ​​per tercers.

Les categories de destinataris als quals poden comunicar-se les seves dades personals són les següents:

 1. tercers nomenats encarregats del tractament, com ara proveïdors de TI, consultors i assessors i altres empreses, com també d’altres empreses del Grup GROUPRENERVIO dins de l’EEE;
  1. entitats i autoritats públiques, incloent, exclusivament a fi i efecte de complir les obligacions jurídiques i reglamentàries, els requeriments de les autoritats policials seguint la seva sol·licitud.
  1. altres proveïdors als quals, si escau, puguin cedir-se les seves dades personals, com ara l’empresa de seguretat que gestiona les nostres càmeres de videovigilància, en cas que visiti les nostres instal·lacions, o d’altres empreses necessàries per al nostre  funcionament habitual, com ara institucions financeres, companyies d’assegurances, proveïdors de serveis de logística o transports, entre d’altres.

En qualsevol cas, tots ells hauran signat, amb caràcter previ, el compromís de confidencialitat corresponent de conformitat amb normativa vigent de protecció de dades personals.

En determinades circumstàncies, les seves dades personals podran comunicar-se fora de l’EEE entre les empreses del Grup GROUPRENERVIO o tercers encarregats del tractament. En aquests casos, ens assegurarem que GROUPRENERVIO hagi adoptat les garanties adequades, incloses les normes corporatives vinculants o les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió de la UE, a fi i efecte de garantir als interessats ​​una adequada protecció de les dades. Pot obtenir proves de la idoneïtat de les garanties implementades per GROUPRENERVIO posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades escrivint a: privacidad@grouprenerbio.com.

6- QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, li preguem que ens faci arribar un missatge de correu electrònic a: privacidad@grouprenerbio.com posant en l’assumpte el dret que vol exercitar i adjuntant una còpia del seu document nacional d’identitat o passaport, o bé enviant el mateix contingut per correu postal al C/ Creueta, núm. 9, La Pobla de Claramunt08787,   Barcelona.

Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, si escau, pot exercir, són:

Dret d’accés a les dades:

Té dret al fet que el Responsable del tractament li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals; la confirmació d’aquest tractament possibilitarà l’accés a aquestes dades i la facilitació de la informació següent:

– Les finalitats del tractament.

– Les categories de dades de què es tracti.

– El termini o els criteris de conservació de les dades.

Dret de rectificació de les dades

Tindrà dret al fet que el Responsable del tractament rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de supressió de les dades

L’interessat tindrà dret al fet que el Responsable del tractament suprimeixi les seves dades, quan:

– El tractament sigui il·lícit.

– L’interessat hagi retirat el seu consentiment.

– Ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir o tractar.

– L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.

– Les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació jurídica del Responsable del tractament.

L’interessat no tindrà dret al fet que el Responsable de tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

– Per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.

– Per complir una obligació jurídica del Responsable del tractament.

– Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

– Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

Dret a la portabilitat de les dades:

Té dret al fet que el Responsable del tractament transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

– El consentiment de l’interessat per a finalitats específiques.

– L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:

– La transmissió sigui tècnicament impossible.

– Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.

– El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de limitació del tractament:

L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades à càrrec del Responsable del tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

– Màrqueting directe.

– Elaboració de perfils.

– Interès legítim del Responsable o de tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l’interessat, especialment si és un nen.

– Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà continuar tractant-les sempre que l’interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l’interessat en un procediment judicial que ho justifiqui.

El Responsable haurà d’informar l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d’oposició:

És el dret a que no es dugui a terme el tractament de les dades o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal concreta, que ho justifiqui, i sempre que la legislació no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils:

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils la finalitat de la qual sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els aspectes personals següents:

– Rendiment professional.

– Situació econòmica.

– Salut.

– Preferències o interessos personals.

– Fiabilitat.

– Comportament.

– Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

– L’interessat tindrà dret a estar informat si de la decisió que es pugui prendre poguessin derivar-se efectes jurídics que podrien afectar-lo significativament.

– L’interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:

– El consentiment explícit de l’interessat.

– Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

No s’aplicarà el dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

– El consentiment explícit de l’interessat.

– Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

– Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

7- POLÍTICA DE COOKIES:

POLÍTICA DE COOKIES

El nostre lloc web http://www.grouprenerbio.com/ (el “Lloc web”) pot utilitzar una tecnologia denominada “cookies” amb la finalitat de recollir informació sobre l’ús del Lloc web. Li comuniquem que podrem utilitzar cookies amb la finalitat de facilitar la seva navegació a través del Lloc web, distingir-lo d’altres usuaris, proporcionar-li una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre Lloc web. De la mateixa manera, en cas que vostè doni el seu consentiment, podríem utilitzar cookies que ens permetessin obtenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre Lloc web seguint els seus interessos personals.

La finalitat d’aquesta política de cookies és informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen al nostre Lloc web en cada moment. En cas que desitgi més informació sobre les cookies que utilitzem al Lloc web, pot enviar un correu electrònic a l’adreça següent:  privacidad@grouprenerbio.com.

COOKIES

Una cookie és un arxiu que es descarrega al seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure les dates i hores de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha romàs al nostre Lloc web i els llocs web visitats just abans i després d’aquest.

TIPUS DE COOKIES QUE S’UTILITZEN AL LLOC WEB

Galetes de sessió:

Són aquelles cookies que s’envien al seu ordinador i són exclusivament gestionades per nosaltres per al millor funcionament del Lloc web. La informació que recollim es fa servir per millorar la qualitat del nostre servei i la seva experiència com a usuari.

Cookies persistents:

Aquestes cookies romanen al seu navegador més temps i ens permeten reconèixer-lo com a visitant recurrent del Lloc web. Això ens permet, com a conseqüència, adaptar el contingut perquè s’ajusti millor n a les seves preferències. En concret, utilitzem les cookies següents:

COOKIES PRÒPIES:

CookieDuradaFunció
_ga2 anysS’utilitzen per distingir els usuaris.
_gat10 minutsEs tracta d’una cookie analítica, relacionada amb Google Analytics. S’utilitza per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats en la sessió.
_gidsessióCookie que conté un identificador anònim utilitzat per distingir usuaris.
Cc_cookie_accept1 anyCookie que s’agrega en acceptar les cookies.
ALADETRES_T208_iberpelletsessióCookie de funcionament del web.

El nostre web només utilitza cookies pròpies del tipus emmagatzemament local

COOKIES ANALÍTIQUES DE TERCERS.

El nostre web no utilitza cookies analítiques de tercers

CONSENTIMENT

En navegar per primer cop al nostre web apareixerà un bàner per acceptar la política de cookies.

DESHABILITAR I BLOQUEJAR COOKIES O RETIRAR EL MEU CONSENTIMENT.

En qualsevol cas, l’informem que, atès que les cookies no són imprescindibles per a l’ús del nostre Lloc web, pot bloquejar-les o deshabilitar-les activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’algunes d’elles. La majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà continuar utilitzant el nostre Lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i, per tant, la seva experiència al nostre Lloc web menys satisfactòria. Per a més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies visiti:

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Igualment, pot trobar informació sobre com fer-ho als enllaços següents en funció del navegador que utilitzi:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Si ho desitja, pot veure els vídeos desenvolupats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’explicar com configurar les opcions de privacitat des de diferents plataformes i equips. https://www.aepd.es/

CANVIS EN LA POLÍTICA DE COOKIES

La Política de cookies del nostre Lloc web pot ser objecte d’actualitzacions. Per això, i amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què utilitzem les cookies, li recomanem revisar aquesta política cada cop que accedeixi al nostre Lloc web.

La Política de cookies es va actualitzar per últim cop el desembre de 2019.

8- RECLAMACIÓ DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL:

En cas que consideri que GROUPRENERVIO ha vulnerat algun dels seus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals, o que aquesta ha incomplert qualsevol obligació en matèria de protecció de dades personals, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. A Espanya, aquesta autoritat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan, 6,  28001 Madrid.

Tel. 901 100 099 – 912 663 517

De la mateixa manera, pot presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica disponible a la seva pàgina web: https://www.aepd.es/.

9- CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

GROUPRENERVIO disposa d’un Delegat de protecció de dades per a tot el Grup que exercirà les funcions següents:

 • Informar i assessorar GROUPRENERVIO sobre les seves obligacions per al compliment de la normativa de protecció de dades. 
 • Supervisar que els proveïdors d’GROUPRENERVIO compleixin amb allò exigit als contractes d’encarregat del tractament i, en definitiva, amb la normativa de protecció de dades personals.
 • Supervisar l’aplicació, a GROUPRENERVIO, de la normativa de protecció de dades.
 • Vetllar per la correcta conservació de la documentació relacionada amb la protecció de dades personals.
 • Supervisar la documentació, notificació i comunicació dels incompliments de dades personals.
 • Exercir de punt de contacte sobre qüestions relacionades amb el tractament amb l’autoritat de control de cada país en què GROUPRENERVIO tingui presència.
 • Supervisar la resposta a les sol·licituds de l’autoritat de control, i cooperar amb ella quan sigui requerit en aquest sentit.
 • Oferir informació o assessorament als interessats en matèria de protecció de dades.

Pot contactar amb el nostre Delegat de protecció de dades (Data Protection Officer) a través del correu privacidad@grouprenerbio.com.

10- LEGISLACIÓ:

La present política de privacitat es regeix, en tots i cadascun dels seus extrems, pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

De la mateixa manera, es regeix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Igualment, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

11- ACTUALITZACIÓ:

Aquesta Política de privacitat s’ha actualitzat per últim cop el desembre de 2019 si bé podrà tornar a actualitzar-se en qualsevol moment. Li recomanem que la consulti cada cop que accedeixi a la nostra pàgina per si ha patit alteracions.