1. ABAST:

Aquestes Condicions d’ús del web estableixen les condicions generals que regulen tant l’accés com la navegació, com també l’ús dels continguts d’aquest web.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis prestats per GROUPRENERVIO. Aquesta informació es facilita únicament amb efectes enunciatius i no constitueix de cap manera una oferta vinculant que obligui l’Usuari a contractar els serveis.  GROUPRENERVIO es reserva el dret a modificar la informació aquí continguda sempre que ho consideri convenient i sense preavís, i no serà responsable de l’exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada.

Alhora, es reserva el dret a modificar el contingut d’aquest document d’ús del web. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi d’utilitzar el Lloc web, atès que tant aquest com les condicions d’ús recollides en aquestes Condicions d’ús del web poden tenir modificacions.

La prestació del servei d’aquest Lloc web té una durada limitada al moment en què l’usuari estigui connectat al Lloc web o a algun dels serveis que es faciliten a través d’aquest.

2. CONDICIONS D’ÚS DEL WEB:

La condició d’Usuari s’adquireix amb el simple accés, navegació o utilització de la pàgina web. L’Usuari accepta de manera plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en aquest avís legal.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de manera lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint a la resta d’usuaris el seu lliure accés, utilització o gaudi.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS:

GROUPRENERVIO és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o bé compta amb la llicència o autorització corresponent per al seu ús. L’accés a la navegació per aquest Lloc web i el seu ús per part de l’usuari no impliquen en cap cas una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets esmentats.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit GROUPRENERVIO. El logotip és una marca registrada propietat d’IBERPELLET,  SL. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització per escrit del seu titular.

4. ENLLAÇOS:

4.1. ENLLAÇOS A D’ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES:

GROUPRENERVIO rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació inclosa a la World Wide Web no elaborada per GROUPRENERVIO o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d’hipertext cap a d’altres pàgines de la World Wide Web, les quals són completament independents d’aquestes pàgines web. GROUPRENERVIO no respondrà ni garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, mitjançant els esmentats enllaços d’hipertext.

4.2. ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ A LES PÀGINES WEB GROUPRENERVIO:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat desitgés establir un enllaç amb destinació a www.grouprenerbio.com/, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que es detallen tot seguit:

  1. L’enllaç dirigirà a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L’enllaç, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet i ha de portar l’usuari amb un sol clic a l’URL de la pàgina principal o a l’URL de qualsevol de les seves seccions. L’enllaç haurà d’incloure tota l’extensió de pantalla del portal del web www.grouprenerbio.com/.
  2. En cap cas, tret d’autorització expressa per escrit per part e GROUPRENERVIO, el Lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el web www.grouprenerbio.com/, incloent-lo com a part integrant del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
  3. No s’autoritza l’establiment d’enllaços a www.grouprenerbio.com/ des de llocs web que incloguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, o que contravinguin la moral o l’ordre públic.

El servei d’accés al Lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a d’altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, GROUPRENERVIO actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb la Llei de serveis de la informació i comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’usuari consideri que existeix un Lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a GROUPRENERVIO enviant un missatge a privacidad@grouprenerbio.com, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

L’existència de Llocs enllaçats no pressuposarà en cap cas la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació GROUPRENERVIO amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats.

GROUPRENERVIO no coneix els continguts ni els serveis dels Llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que pugui produir la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs enllaçats, incloent qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a GROUPRENERVIO.

5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT: 

La responsabilitat en l’ús d’aquest Lloc web correspon de manera única i exclusiva a l’Usuari.

GROUPRENERVIO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de:

 1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, atès que requereix subministraments i serveis de tercers.

 2. Els errors i omissions de la informació publicada, com també la manca d’utilitat, adequació o validesa del Lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

L’accés al portal no implica l’obligació per part de GROUPRENERVIO de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. GROUPRENERVIO no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant l’ús del Lloc web.

6. LEGISLACIÓ:

El present Avís legal es regeix, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola i el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea.

7. ACTUALITZACIÓ:

El present ús del web s’ha revisat per últim cop el desembre de 2019.